מכרזים

28-01-18

מכרז (14/2018) - למתן שירותי שמירה, אבטחה ומוקד

 

1.1. המכון הגיאופיסי לישראל (להלן: "המכון") מזמין את אלה המתקיימים בהם תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, להציע לו הצעות מחיר למתן שירותי שמירה, אבטחה, סיור ומוקד (להלן: "השירותים ו/או העבודות") למבנה המכון ברחוב הבעל שם טוב 6, לוד וכן לאתרים בכל רחבי הארץ מעת לעת וזאת לצורך אבטחת הגוף והרכוש, כפי המפורט במסמכי המכרז (להלן: "המכרז").

1.2. תקופת ההתקשרות תהיה ל- 12 חודשים עם אופציה השמורה למכון להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת ועד 4 תקופות סה"כ.

1.3. רשאים להגיש הצעות מי שרכש את מסמכי המכרז, השתתף בפגישת הבהרות ומתקיימים בו התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.4. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, במשרדי המכון וכן באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.gii.co.il החל מיום 28.01.2018.
על המעוניינים להשתתף במכרז לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המכון ברח' הבעש"ט 6 בלוד, קומה 1 אצל עו"ד ענבל מוסקוביץ, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00, זאת החל מיום 1.2.2018 בתמורה לתשלום בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזר).

1.5. פגישת הבהרות ו/או סיור קבלנים מקדים יתקיים ביום 12.2.2018 בשעה 10:00 בחדר ישיבות של המכון הגיאופיסי לישראל ברח' הבעש"ט 6 קומה 1 בלוד. המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים להם.

1.6. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 21 לפברואר 2018, שעה 12:00 (להלן: "המועד להגשת הצעות"). הצעה שתוגש לאחר המועד להגשת הצעות לא תתקבל ולא תיבחן.

1.7. בירורים
ניתן להפנות לשאלות ובקשות הבהרה בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני אל עו"ד ענבל מוסקוביץ שכתובתו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולוודא באמצעות טלפון מספר 08-9785805 את הגעתו.
תשובות יינתנו בכתב, ויופצו לכל המציעים האחרים שרכשו את המכרז.
לא יהיה תוקף לכל תשובה אלא אם ניתנה בכתב כאמור, ונחתמה ע"י מנכ"ל המכון.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

אורי פיצ'וטו , מנכ"ל
המכון הגיאופיסי לישראל

Arabic

28-01-18

מכרז (15/2018) - לביטוח רכוש וחבויות המכון


1.1. המכון הגיאופיסי לישראל (להלן: "המכון") מזמין את אלה המתקיימים בהם תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, להציע לו הצעות מחיר למתן  שירותי ביטוח רכוש וחבויות כמפורט בנספח א' של מסמכי המכרז (להלן: "הכסוי הביטוחי").

1.2. מטרת המכרז היא לבחור מבטח לביצוע הכיסוי הביטוחי.
יתקבלו אך ורק הצעות המתייחסות לכלל הכיסוי הביטוחי. לא יתקבלו הצעות הכוללות ו/או המתייחסות לחלק מהכיסוי הביטוחי.

1.3. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, במשרדי המכון וכן באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.gii.co.il החל מיום 28.01.2018.
על המעוניינים להשתתף במכרז לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המכון ברח' הבעש"ט 6 בלוד, קומה 1 אצל עו"ד ענבל מוסקוביץ, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00, זאת החל מיום 28.01.2018 בתמורה לתשלום בסך 600 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזר).

1.4. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 11 למרץ 2018, שעה 12:00 (להלן: "המועד להגשת הצעות"). הצעה שתוגש לאחר המועד להגשת הצעות לא תתקבל ולא תיבחן.

1.5. בירורים
ניתן להפנות לשאלות ובקשות הבהרה בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני אל מנהל הביטוח מר אלון טלמור שכתובתו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולוודא באמצעות טלפון מספר 08-9785820 את הגעתו. העתק של שאלות ההבהרה יש להפנות ליועץ הביטוח של המכון מר שמעון שחר באמצעות מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
תשובות יינתנו בכתב, ויופצו לכל המציעים האחרים שרכשו את המכרז.
לא יהיה תוקף לכל תשובה אלא אם ניתנה בכתב כאמור, ונחתמה ע"י מנכ"ל המכון.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

אורי פיצ'וטו , מנכ"ל
המכון הגיאופיסי לישראל

 Arabic