בטיחות ואיכות הסביבה

המכון הגיאופיסי לישראל מאמין בנחרצות כי הקפדה יתרה על בטיחות העובדים, והגנה על איכות הסביבה מהווים חלק בלתי נפרד מאיכות הביצוע של פרויקטים גיאופיסיים, וחשיבותם עולה בקנה אחד עם אמות המידה הכספיים ואיכות השירות / המוצר של הפרויקט הגיאופיסי.

יותר מכך, המכון הגיאופיסי לישראל מאמין כי פעולות מניעה הננקטות במסגרת ניהול סיכונים תבטחנה סביבת עבודה בטיחותית במהלך כל פרויקט גיאופיסי.

המטרה של מערכת לניהול סיכונים היא לספֵק כלי יעיל לזיהוי מתמשך ובקרה יעילה, של מפגעים וסיכונים - תכנון וביצוע פעולות להפחתת רמת הסיכון להשגת היעדים והמטרות במהלך מכלול הפעילויות של הארגון.

 

 המכון הגיאופיסי לישראל מכיר בהשפעה שעלולה להיות לכל מרכיב של פרויקט גיאופיסי על איכות הסביבה, בריאות העובדים ובטיחותם - ניהול המרכיבים הללו, נכללים במערכת לניהול סיכונים.

ניהול סיכונים (עפ"י עקרונות תקן IS0 31000 ) משקף את התרבות הארגונית והמחויבות של המכון הגיאופיסי לישראל לאמות המידה הגבוהות ביותר הנהוגות בתעשיית חיפושי הנפט והגז (OGP , IAGC ).